حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران
حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران

حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران

حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران

حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران

حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران

حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در غرفه عشایر استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه عشایر تهران