از سوی انجمن نظارت بر انتخابات فهرست نهایی داوطلبان نهمین دوره انتخابات اتاق‌ تبریز منتشر شد
از سوی انجمن نظارت بر انتخابات فهرست نهایی داوطلبان نهمین دوره انتخابات اتاق‌ تبریز منتشر شد

به گزارش تبریز ما لیست اسامی داوطلبین نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تبریز به شرح جدول زیر منتشر گردید .  

به گزارش تبریز ما لیست اسامی داوطلبین نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تبریز به شرح جدول زیر منتشر گردید .