پیگیری تمرینات تراکتور در سالن
پیگیری تمرینات تراکتور در سالن

بارش باران تراکتوری ها را روانه سالن کرد

به گزارش تبریز ما، بارش باران تراکتوری ها را وادار به پیگیری تمرینات در داخل سالن کرد.

مسعود شجاعی و احسان حاج صفی نیز به تیم ملحق شده اند.

به جز بازیکنان اروپایی تیم، تمامی بازیکنان در این تمرین حضور دارند.