گروه: عکس
تاریخ: ۶:۳۸ :: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
نمایشگاه خوشنویسی داوود موید در تبریز

تبریز ما، سرویس چند رسانه ای؛ پنجمین نمایشگاه انفرادی خوشنویسی داوود موید درخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی تبریز  از ۷ تا ۱۲ مرداد۹۶ در سالن سالن استاد یاسمی در حال برگزاری می باشد. نوشته نمایشگاه خوشنویسی داوود موید در تبریز منبع : tabrizemanتبریز ما، سرویس چند رسانه ای؛ پنجمین نمایشگاه انفرادی خوشنویسی داوود موید درخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی تبریز  از ۷ تا ۱۲ مرداد۹۶ در سالن سالن استاد یاسمی در حال برگزاری می باشد.


NEJATI (2 of 21)
NEJATI (3 of 21)
NEJATI (4 of 21)
NEJATI (5 of 21)
NEJATI (6 of 21)
NEJATI (7 of 21)
NEJATI (8 of 21)
NEJATI (9 of 21)
NEJATI (10 of 21)
NEJATI (11 of 21)
NEJATI (12 of 21)
NEJATI (13 of 21)
NEJATI (14 of 21)
NEJATI (15 of 21)
NEJATI (16 of 21)
NEJATI (17 of 21)
NEJATI (18 of 21)
NEJATI (19 of 21)
NEJATI (20 of 21)
NEJATI (21 of 21)

نوشته نمایشگاه خوشنویسی داوود موید در تبریز


منبع : tabrizeman
لینک کوتاه مطلب: http://tabrizema.ir/9c7Cz